VOORWOORD

Voor u ligt de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen met een looptijd van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019.

Voor de meeste actuele informatie inzake de bijlage II, bijlage V en bijlage VI van de cao wordt verwezen naar de website van Colland: www.colland.nl.

De cao is ook te vinden op www.caoloonwerk.nl.

Tijdens de looptijd van de cao:

  • wordt deelname aan de seniorenregeling extra onder de aandacht gebracht;
  • worden in de sector 50 vaste banen gerealiseerd conform het sociaal akkoord 2013 voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking;
  • wordt naleving van de cao gestimuleerd.

Nadere informatie over deze afspraken is te vinden in bijlage I Protocollaire bepalingen.

Algemeen verbindend verklaren
Door algemeen verbindendverklaring (AVV) zijn de meeste bepalingen van deze cao van toepassing op alle werkgevers en werknemers die bij inwerkingtreding of gedurende de looptijd van de AVV onder de werkingssfeer vallen of komen te vallen.

Sommige bepalingen worden bij het verzoek tot AVV buiten beschouwing gelaten. Deze bepalingen zijn daarom slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers en hun werknemers.
Bovendien komt het voor dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepalingen buiten de AVV laat. Ook deze bepalingen zijn slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers en hun werknemers. Cao-bepalingen die naar hun aard niet voor AVV in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld bepalingen over pensioenen, herverzekering van eigen risico’s van werkgevers en bepalingen die geen verband houden met arbeid.
In het AVV-besluit is te vinden welke bepalingen binnen de AVV vallen. Het besluit tot AVV wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd op de site van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (www.cao.szw.nl) en op de site van de Staatscourant (www.staatscourant.nl).

Rechten voortvloeiend uit bepalingen van eerdere collectieve arbeidsovereenkomsten komen met de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst te vervallen. In plaats daarvan gelden de rechten voortvloeiend uit de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst. De huidige collectieve arbeidsovereenkomst heeft, voor zover deze mindere aanspraken geeft, voorrang op de voorgaande collectieve arbeidsovereenkomst(en). Individuele aanspraken die niet uit een eerdere collectieve arbeidsovereenkomst voortvloeien, blijven van kracht.