Artikel 72 - Geen doorbetalingsverplichting werkgever

De werknemer heeft de rechten uit Artikel 70 niet:

  1. Als de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of als de ziekte het gevolg is van een gebrek waarover hij tijdens een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt zodat de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;
  2. Voor de tijd gedurende welke hij zich niet aan de controlevoorschriften heeft gehouden;
  3. Zolang hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond weigert passende arbeid te verrichten voor zijn werkgever of voor een door de werkgever met toestemming van de uitvoeringsinstelling aangewezen derde;
  4. Als hij niet meewerkt aan het verhalen van de onkosten op derden;
  5. Als er een oorzakelijk verband bestaat tussen de arbeidsongeschiktheid en het vervullen van betaalde arbeid voor derden, waarvoor de werkgever geen schriftelijke toestemming heeft verleend.