Artikel 84 - Suwas-II

Lid 1

Er bestaat een Stichting uitvoering WW-aanvulling agrarische sectoren (Suwas-II). De statuten en reglementen van dit fonds worden geacht onderdeel te zijn van deze cao. Werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van deze cao vallen, moeten alle verplichtingen uit de statuten en reglementen naleven.

Lid 2

In bijlage V staat meer informatie over Suwas II.

Lid 3

Deze regeling eindigt per 1 januari 2018