Artikel 85 - Vierdaagse werkweek voor senioren

Lid 1

De werknemer kan vanaf 10 jaar voordat hij de voor hem geldende AOW-gerechtigde leeftijd[1]bereikt onder voorwaarden gebruik maken van de mogelijkheid om 80% te gaan werken met behoud van 90% van het loon. Werkgevers en werknemers zijn ten behoeve van deze regeling ieder een heffing verschuldigd. Vanaf 1 januari 2008 is de leeftijd voor deelname verhoogd naar 57 jaar.

Lid 2

Er geldt een overgangsregeling tot 1-4-2018, waarbij de toetredingsleeftijd geleidelijk is verhoogd van de oorspronkelijke 55 naar 57 jaar:

  • Geboren vóór 1-1-1953: deelname mogelijk vanaf 55 jaar;
  • Geboren in de periode 1-1-1953 tot en met 31-12-1953: deelname mogelijk vanaf 56 jaar;
  • Geboren in de periode 1-1-1954 tot en met 31-12-1954: deelname mogelijk vanaf 56,5 jaar;
  • Geboren op/na 1-1-1955: deelname mogelijk vanaf 57 jaar.

Lid 3

De in lid 1 vermelde regeling is ondergebracht bij de Stichting Colland Arbeidsmarkt. De statuten en reglementen van dit fonds worden geacht onderdeel te zijn van deze cao. Werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van deze cao vallen, moeten alle verplichtingen uit de statuten en reglementen naleven.

Lid 4

Zie bijlage VII voor nadere informatie.


[1] Voor AOW-leeftijd zie www.svb.nl