Artikel 1 - Bijlage I Protocollaire bepalingen

Lid 1 Tussentijds overleg partijen

Partijen bij de cao zijn van oordeel dat de ontwikkelingen in de bedrijfstak en daarbuiten een onderwerp van gezamenlijke bespreking dienen te vormen.

Zij erkennen dat de zorg voor de werkgelegenheid in de bedrijfstak één van de doelstellingen is en daardoor tevens een onderdeel behoort te zijn van het gehele beleid dat ten behoeve van de agrarische sector wordt gevoerd.

Op grond van deze overwegingen zullen partijen regelmatig, maar in elk geval ten minste tweemaal per jaar, overleg met elkaar voeren. Dit overleg vindt plaats binnen de Sectorcommissie Loonwerk.

Doel van dit overleg is het bespreken van de situatie in de bedrijfstak en daarbuiten en de bespreking van de uitvoering van gemaakte afspraken in de cao LEO. Tevens zullen tijdens dit overleg andere zaken aan de orde komen, waarvan partijen nadere bespreking noodzakelijk achten.

Ten behoeve van structurering van het overleg worden nadere afspraken gemaakt over de frequentie, het voorzitterschap, het opstellen van de agenda en over concrete thema's en taken die in ieder geval zullen worden besproken.

In het bedoelde overleg komen in ieder geval aan de orde:
Onderwerpen die worden uitgevoerd en/of medegefinancierd in het kader van Colland Arbeidsmarkt. De belangrijkste onderdelen daarvan zijn:

  • De werkgelegenheids- en arbeidsmarktsituatie in de sector;
  • Scholing en opleiding van werkenden;
  • Aanjagen en volgen van activiteiten en projecten;
  • Jaarlijks formuleren van voorstellen voor activiteiten en projecten die ten laste komen van Colland Arbeidsmarkt;
  • Opstellen van adviezen over de toepassing van reglementen en voor de behandeling van bezwaarschriften in het kader van Colland Arbeidsmarkt;
  • Jaarlijks opstellen van een voorstel voor de premie voor Colland Arbeidsmarkt ten behoeve van het cao-overleg Loonwerk.

Lid 2 Scholing

Tijdens de looptijd van deze cao wordt de mogelijkheid onderzocht van het invoeren van een individueel scholingsbudget voor iedere werknemer. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 300.000,00,-. De uitvoering van de pilot wordt nader uitgewerkt door de sectorcommissie Loonwerk.

Lid 3 Private aanvulling WW/WGA

Partijen bij de cao beogen de duur en de opbouw van de WW en de WGA te repareren , waarbij de volledige premie voor rekening van de werknemer komt, conform de door de hiertoe in het kader van Colland ingestelde werkgroep gemaakte afspraken en onder de voorwaarde dat de leden van de werknemersorganisaties hiermee instemmen.

De in het kader van de private aanvulling WW/WGA door de Colland-werkgroep gemaakte afspraken zullen vastgelegd worden in een aparte cao overeen te komen door partijen bij de cao en de sociale partners van de andere deelnemende agrarische sectoren met een looptijd van 5 jaar.

Lid 4 Seniorenregeling

De cao biedt de mogelijkheid aan de werknemer om vanaf 10 jaar voor de voor hem geldende AOW leeftijd  onder voorwaarden gedurende een periode van 5 jaren 80% te werken met behoud van 90% van het loon en pensioenopbouw over 90% loon. De regeling zal door partijen extra onder de aandacht worden gebracht.

Lid 5 Reistijdvergoeding

Partijen bij de cao zullen het aantal meldingen gedaan tot en met 8 oktober 2018 inventariseren.

Lid 6 Garantiebanen

In de sector Loonwerk zullen 50 vaste banen worden gerealiseerd conform het sociaal akkoord 2013 voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking.
Hieronder worden verstaan:

  • Wajongers met arbeidsvermogen
  • Werkzoekenden met een arbeidsbeperking die vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten (Participatiewet) die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.
  • Mensen met een Wsw-indicatie
  • Mensen met een WIW- of ID baan.

Lid 7 Naleving

Partijen gaan tijdens de looptijd van deze cao aandacht besteden aan de naleving van de cao. Hiertoe is een P&O scan ontwikkeld waarmee werkgevers gestimuleerd worden de cao-bepalingen correct na te leven. Daarnaast is het mogelijk om (geanonimiseerde) meldingen in te dienen. Tevens worden de resultaten uit de P&O scan vervat in een cijfermatig overzicht en verstrekt aan de sectorcommissie.