Artikel 2 - Bijlage II Regelingen binnen het samenwerkingsverband Colland en BPL, behorend bij Artikel 82, Artikel 83, Artikel 84 en Artikel 85

De agrarische en groene sector kent een lange historie als het gaat om sociale zekerheid en arbeidsmarkt. De agrarische en groene sociale fondsen zijn ondergebracht in drie clusters: Pensioen, Verzekeren en Arbeidsmarkt. Colland is het samenwerkingsverband van agrarische en groene sectoren. Omdat BPL een zelfstandig pensioenfonds is, heeft dit fonds in 2009 een nieuw eigen beeldmerk gekregen en opereert het niet meer onder het Colland logo.

Hieronder volgt een beknopte opsomming van de regelingen en de voorziening binnen de drie clusters.

Pensioen
Pensioen is het eerste cluster en bestaat uit het fonds BPL, dat zelfstandig functioneert.
De BPL regeling wordt toegelicht in bijlage III.

Verzekeren
Verzekeren is het tweede cluster en ondergebracht bij Colland. De aanvulling op de WAO en WIA en de verzekering van het WGA-gat maken onderdeel uit van de aangeboden diensten binnen dit cluster. Naast Colland zijn er meerdere aanbieders waar werknemers zich kunnen bijverzekeren voor de aanvullingen op de WAO en WIA en de verzekering van het WGA-gat. Informeer hierover bij uw werkgever.

Arbeidsmarkt
Arbeidsmarkt is het derde cluster en ondergebracht bij Colland en omvat de fondsen ‘Colland Arbeidsmarkt’, Suwas II en het Overbruggingsfonds.

Het cluster biedt werkgevers en werknemers:

  • Scholing: Colland Arbeidsmarkt wil de deelname van werknemers in de agrarische sector aan cursusonderwijs stimuleren en subsidieert onder bepaalde voorwaarden deelname aan een groot aantal cursussen. Deze subsidie is ingaande cursusseizoen 2011-2012 gestaakt. De bijdrage voor de BBL-regeling blijft bestaan.
  • Seniorenregeling: voor bepaalde groepen oudere werknemers in de agrarische sector geldt een seniorenregeling. Afhankelijk van de sector kunnen oudere werknemers via deze regeling tegen gunstige voorwaarden één dag per week minder gaan werken.
  • SUWAS II (Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren): oudere werknemers komen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid niet meer in aanmerking voor vervroegde uittreding (VUT). Hier kan een tijdelijke aanvulling op de uitkering worden aangevraagd. Deze regeling vervalt per 1-1-2018
  • Overbruggingsfonds: het Overbruggingsfonds is bedoeld voor werkgevers en werknemers in de agrarische sector die gebruik willen maken van een overbruggingsregeling voor onwerkbaar weer. Er zijn in diverse cao’s vaste vergoedingsbedragen per dag vastgesteld.

De premie voor het fonds ‘Colland Arbeidsmarkt’ bedraagt in 2017 en 2018 totaal: 0,76 %. De premie voor 2019 is nog niet bekend. Onderdeel van deze heffing vormt de premie voor de seniorenregeling die voor het jaar 2017 en 2018 zowel voor de werkgever als de werknemer op 0,0 procent gesteld.

De regeling Suwas-II wordt toegelicht in bijlage V, het Overbruggingsfonds in bijlage VI.

Meer uitgebreide informatie over deze regelingen en premies is te vinden op de website van Colland www.colland.nl onder het kopje ‘Arbeidsmarkt’ en op de website van BPL www.bplpensioen.nl en de websites van de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties.

Zie ook de bijlage III, bijlage V, bijlage VI en bijlage VII hierna.